Friday, 3 February, 2012

ಅವಳೇ ಪ್ರೇರಣೆ

ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಲಿ ಮೂಡುತಿದೆ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ
ಅದಕ್ಕೂ ಹೃದಯದಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ ಅವಳೇ ಪ್ರೇರಣೆ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment