Monday, 18 March, 2013

ಏಕೆ ಒಂದೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು

WHY CLING
Rumi
Why cling to one life
till it is soiled and ragged?

The sun dies and dies
squandering a hundred lived
every instant

God has decreed life for you
and He will give
another and another and another

ರೂಮಿ
ಏಕೆ ಒಂದೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಇದು ಮಣ್ಣು ಹಾಗು ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿಯಾದ ಮೇಲೆ ?

ಸೂರ್ಯ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನೂರಾರು ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ

ದೇವರು ನಿನಗೆ ಜೀವನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ
ಹಾಗು ಅವನು ನೀಡುವನು
ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು
ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ,ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment