Thursday, 21 March, 2013

ಮೂಕ ರೀತಿ

Rumi
“I closed my mouth and spoke to you in a hundred silent ways.” 
ರೂಮಿ 
"ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನೂರು ಮೂಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ."
ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ,ಶಿರ್ವ 

No comments:

Post a Comment