Monday, 18 March, 2013

ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ

Rumi
No end, no end to the journey
no end, no end never
how can the heart in love
ever stop opening
if you love me,
you won't just die once
in every moment
you will die into me
to be reborn
...
Into this new love, die
your way begins
on the other side
become the sky
take an axe to the prison wall,
escape
walk out like someone
suddenly born into color
do it now

ರೂಮಿ
ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ
ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ,ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ
ಹೇಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ತೆರೆಯದಿರದು,
ನೀನು ಒಂದು ಸಲ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನೀನು ಸಾಯುವೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಲು

ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ, ಸಾಯು
ನಿನ್ನ ಹಾದಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು
ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲಿ
ಆಕಾಶವಾಗು
ಸೆರೆಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು
ಪಾರಾಗು
ನಿರ್ಗಮಿಸು ಈ ತರಹ
ಯಾರೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ
ಈಗಲೇ ಮಾಡು
ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ,ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment