Sunday, 11 November, 2012

ಧನ ತೇರಸ್

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಂತ ಮುದ್ದು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ, ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಇಂದಿನ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ "ಧನ ತೇರಸ್" ದಿವಸದ ಉತ್ತಮ ಸದುಪಯೋಗ

No comments:

Post a Comment