Thursday, 2 February, 2012

ಹುಡುಕ ಬೇಡ

ಹುಡುಕ ಬೇಡ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲಿ
ಆ ಹಾದಿಯಲಿ ನಾ ಸಿಗಲ್ಲ
ಹುಡುಕು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ
ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment